Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 250 50 47 (w godz. 08.30 - 15.30)
e-mail: info@lindab-profit.pl

Regulamin Programu Lojalnościowego Lindab Profit

 
 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu sprzedaży premiowej Lindab PROFIT, zwanego dalej „Programem”, lub „Programem Lojalnościowym”, warunki uczestnictwa w Programie, a także warunki przyznawania, zamawiania i dostarczania nagród.
  2. Program ma na celu nagradzanie przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu towarów lub usług od Lindab, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
  3. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie, przy ulicy Sochaczewskiej 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000043661, o kapitale zakładowym w wysokości 143 621 200,00 złotych, posiadająca REGON: 810539628, NIP: 8520400158, zwana dalej „Organizatorem” lub „Lindab”.
  4. Lindab jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
  5. Program jest organizowany na terenie Polski.
    
 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnikiem Programu może być każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów towarów od Lindab.
  2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest nabycie choć jednego produktu od Lindab i  rejestracja uczestnictwa poprzez założenie konta na stronie www.lindab-profit.pl.
  3. Każde zgłoszenie rejestracyjne musi przejść proces moderacji trwający nie więcej niż 2 dni robocze. Konto staje się aktywne dopiero po aktywacji przez Organizatora.
  4. Każdy przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko raz (tj. tylko jednokrotnie dokonać rejestracji na Portalu).
  5. Przystępując do Programu przedsiębiorca akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  6. Przedsiębiorca staje się Uczestnikiem Programu z chwilą aktywowania konta na Portalu.
  7. Uczestnik, wypełniając regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  8. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Lindab, który będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i objęte jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Programu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dane osobowe Uczestnika Programu, który jest osobą fizyczną mogą być powierzane przez Lindab podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31.Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Lindab powierzył na podstawie odrębnej umowy wykonywanie obowiązku administratora bezpieczeństwa informacji wyznaczonej osobie fizycznej współpracującej ze spółką ODO24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, Warszawa 03-812, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000434350, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, NIP 701-035-34-42, która jest administratorem bezpieczeństwa informacji Lindab.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik w każdym momencie może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas procesu edycji danych osobowych na Portalu.
  10. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
  11. Przystąpienie do Programu zostaje potwierdzone przez Organizatora w wiadomości mailowej przesłanej na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji.
  12. Identyfikatorem członka Programu jest jego numer NIP.
    
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
  1. Punkty są naliczane za zakup dowolnych produktów z oferty Lindab. Za każde wydane (uiszczone) przez Uczestnika Programu 100 PLN (sto złotych) netto na koncie Uczestnika  Programu Lindab Profit dodawany jest 1 (jeden) punkt.
  2. Punkty naliczane są po pełnym uregulowaniu faktury za dany zakup.
  3. Wartość punktów na koncie Uczestnika Programu aktualizowane są najpóźniej w okresie 7 dni roboczych od momentu uregulowania faktury.
  4. Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z transakcji, za którą punkty zostały już naliczone (tj.  w szczególności - odstąpi od umowy sprzedaży, zwróci towar, strony rozwiążą umowę sprzedaży), Organizator programu odejmie te punkty z konta Uczestnika Programu.
  5. Punkty nie są zbywalne i nie można ich zamienić na równowartość pieniężną.
  6. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
  7. W celu wymiany nie można łączyć punktów zgromadzonych przez różnych uczestników.
  8. Kwota faktur jest przeliczana na punkty zaokrąglając je w dół.
  9. Pod uwagę brane są wyłącznie faktury za które pełna płatność została zaksięgowana najpóźniej 3 dni kalendarzowe po upływie terminu płatności podanego na danej fakturze.
  10. Punkty ważne są przez 6 miesięcy od dnia terminu płatności faktury na podstawie której zostały przyznane. Po tym okresie tracą ważność.
  11. Liczba dni pozostałych do wygaśnięcia punktów jest widoczna przy każdej fakturze na koncie Uczestnika programu.
    
 4. WYMIANA PUNKTÓW I NAGRODY
  1. Uczestnik Programu może wymienić zgromadzone punkty na nagrody zgodnie z aktualną ofertą w katalogu nagród przedstawioną na stronie www.lindab-profit.pl i ulotkach Programu na zasadach określonych poniżej.
  2. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów za pośrednictwem strony internetowej www.lindab-profit.pl.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany katalogu nagród w trakcie trwania Programu.
  4. W katalogu nagród  na stronie www.lindab-profit.pl i ulotkach Programu Lindab wskazane jest ile punktów warta jest dana nagroda.
  5. W celu wymiany punktów Uczestnik Programu musi zalogować się www.lindab-profit.pl i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie.
  6. W momencie wysłania zlecenia odbioru nagrody, punkty odpowiadające nagrodzie zostają odjęte z konta Uczestnika Programu.
  7. Gdy Uczestnik zgromadzi liczbę punktów odpowiadającą wartości punktowej nagrody rzeczowej nabywa prawo do odbioru tej nagrody za 1 PLN netto.
  8. W przypadku nagród nierzeczowych Uczestnik programu przed odbiorem musi wypełnić protokół odbioru nagrody w którym zobowiąże się do uregulowania podatku.
  9. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora w okresie 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia odbioru nagrody przez Uczestnika Programu.
  10. Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.
  11. Nagrody zostaną wysłane na adres, który uczestnik podał przystępując do Programu lub na adres, który wynika ze zmienionych przez Uczestnika danych na jego koncie. Przy zamówieniu przesłania nagrody pod adres podany przez Uczestnika.
  12. Przy odbiorze nagrody uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru nagrody. Odbierając nagrodę Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru nagrody
  13. Jeżeli nie będzie możliwe dostarczenie nagrody z tego powodu, że artykuł nie jest dostępny, zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zamówienia nagrody.
  14. Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania nagrody przewidzianego w ulotce lub innych materiałach dotyczących Programu, z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak zaprzestanie przez dostawcę produkcji towarów i świadczenia usług, których nagroda dotyczy, istotna zmiana terminów dostaw do Lindab czy wycofanie się partnera ze współpracy z Lindab.
  15. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Portalu w całości lub w części jej funkcjonalności w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.
  16. Punkty naliczane są wyłącznie za faktury opłacone w terminie płatności podanym na danej fakturze.
  17. Punkty ważne są przez okres 6 miesięcy od daty terminu płatności faktury na podstawie której zostały przyznane.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o podobnej wartości.
    
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dla wszystkich praw i obowiązków jakie wynikną z niniejszego regulaminu Programu właściwe jest prawo polskie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podawania powodu
   w okresie 30 dni od momentu ogłoszenia takiej informacji.
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2016 r.
* Ostatnia aktualizacja bazy danych została przeprowadzona 3 dni temu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności i plików cookies